مديريت کوکي ها

هشدار؛ در صورتي که حجم کوکي هاي ذخيره شده در کامپيوتر شما بيش از افزايش پيدا کنيد، ممکن است که ASproxy با مشکل مواجه شود.
در چنين حالتي تمامي کوکي هاي ذخيره شده توسط ASProxy در کامپيوتر خود را حذف کنيد.
اختيارات جزئيات
  نام مقدار